Acatistul Maicii Domnului Grabnic Ajutătoare

Resurse / Acatiste

Rugăciunile începătoare:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Slava Ţie, Dumnezeul nostru, Slava Ţie! Slava Ţie, Dumnezeul nostru, Slava Ţie! Slava Ţie, Dumnezeul nostru, Slava Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăteşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împăraţia Ta, fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dăne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Troparul
Către Născătoarea de Dumnezeu să alergăm toţi cei ce suntem în necazuri – nenorociri, nevoi – şi să cădem înaintea Sfintei sale icoane cu credinţă zicând din adâncul sufletului: Auzi grabnic rugăciunea noastră, Fecioară ceea ce te-ai numit “Grabnic ajutătoare” – căci, pe tine, noi, robii tăi te avem întru nevoi gata ajutătoare.

Condacul 1:
Alesei dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei celei ce ia în grabă aminte la rugăciunile celor smeriţi şi revarsă râuri de vindecări asupra credincioşilor de la icoana sa cea Sfântă, aducem cântare de mulţumire! Iară tu – Apărătoarea cea mult milostivă apleacă-te cu bună voinţă către glasurile noastre cele de laudă şi din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei ce strigăm spre tine: Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Icosul 1:
Cetele îngerilor cu smerenie iţi slujesc şi toate puterile cereşti cu cântări neîncetate te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca pe ceea ce ai născut pe Împăratul îngerilor – Hristos Dumnezeul nostru! Iar noi, păcătoşii, îndrăznind a te urma şi nepricepându-ne după vrednici a te preamări, cu smerenie înţeleaptă iţi zicem:
Bucură-Te, sălaş al Dumnezeirii celei apropiate
Bucură-Te, mirarea cea neîncetată a îngerilor
Bucură-Te, masă Sfântă care ne hrăneşti cu pâinea vieţii
Bucură-Te, măslin cu rod bun, care cu untdelemnul milostivirii ungi inimile noastre
Bucură-Te, comoară nesecată a dumnezeieştilor daruri
Bucură-Te, râu pururea curgător al minunilor
Bucură-Te, apărătoarea celor obidiţi
Bucură-Te, mângâierea celor întristaţi
Bucură-Te, ajutătoarea celor ce sunt în nenorociri
Bucură-Te, vindecătoarea celor bolnavi
Bucură-Te, întăritoarea celor slăbănogi
Bucură-Te, slobozitoarea celor robiţi
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 2:
Văzând nesecată milostivirea Ta, Stăpână, şi mulţimea minunilor Tale pe care le-ai arătat şi le arăţi prin Sfintele Tale icoane care ca nişte stele de Dumnezeu luminate ai înfrumuseţat toată lumea ortodoxă – te rugăm pe tine cu dragoste ceea ce ai înălţat neamul omenesc prin bunăvoinţa Ta şi ne închinăm Prea Cinstitului Tău Chip, cântând Fiului Tău Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:
Arătând înţelepciunea cerească, Născătoare de Dumnezeu, ai benevoit a hotărî prin sorţii pământeşti să proslăveşti icoana Ta de la Sfântul Munte Athos pe care însăţi – Grabnică ajutătoare – ai numit-o prin glas Dumnezeiesc care s-a auzit de la dânsa, pentru ca toţi văzând-o, cu cântări să Te laude aşa:
Bucură-Te, Maică milostivă faţă de noi toţi înaintea lui Hristos
Bucură-Te, locaş al Duhului Sfânt
Bucură-Te, arătarea dragostei lui Dumnezeu faţă de oameni
Bucură-Te, înălţarea neamului omenesc
Bucură-Te, palat luminos al lui Dumnezeu Cuvântul
Bucură-Te, ceea ce eşti mai mare decât Sfânta Sfintelor
Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Mielul lui Dumnezeu
Bucură-Te, ceea ce ne-ai crescut spicul vieţii
Bucură-Te, păstrătoare de aur a mâncării celei nepieritoare
Bucură-Te, hrănitoarea Hrănitorului lumii
Bucură-Te, ce prin mijlocirea Ta nădăjduim a ne mântui
Bucură-Te, care prin rugăciunile Tale aşteptăm a primi moştenirea cerească
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 3:
Văzând cu putere dumnezeiască pe trapezarul Nil de la mănăstirea Dohiaru, cel ce umbla cu necuviinţă înaintea Sfintei Tale icoane l-ai pedepsit cu orbirea şi slăbănogirea, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca nimeni să nu îndrăznească a defăima chipul Sfintei Tale icoane, pe care cu o arvună a binevoirii Tale, cu milostivire ai dăruit-o întregului Munte Sfânt al Athosului pentru ca toţi locuitorii lui, cu glasuri cuvioase, să cânte Celui ce s-a născut din Tine, Dumnezeu Cuvântul: Aliluia!

Icosul 3:
Având nemărginită iubire de oameni, răscumpăraţi prin sângele Fiului Tău şi Dumnezeul Nostru, Stăpână prea bună, pocăinţa trapezarului Nil ai primit-o cu milostivire şi i-ai dăruit vindecare de orbire şi slăbănogire,pentru ca neîncetat să-Ţi slujească Ţie şi să aducă rugăciuni neîncetate înaintea icoanei Tale vindecătoare zicând aşa:
Bucură-Te, odrăslirea Sfântă a lui Ioachim şi Ana
Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Cel ce a sfărâmat capul şarpelui celui de demult
Bucură-Te, cea prea binecuvântată între femei
Bucură-Te, ceea ce ai născut mai presus de fire pe Mântuitorul sufletelor noastre
Bucură-Te, ceea ce ai unit fecioria şi naşterea
Bucură-Te, ceea ce între amândouă acestea Te-ai păstrat fără prihană
Bucură-Te, ceea ce eşti marea minune a lumii întregi
Bucură-Te, mirarea tuturor neamurilor pământului
Bucură-Te, îndreptarea celor ce greşesc
Bucură-Te, întărirea în facerea de bine a celor ce păcătuiesc
Bucură-Te, pedepsitoare care nu ţii minte răul, nerăzbunătoare-o
Bucură-Te, întelepţitoare cu inima bună
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 4:
Scăpând de furtunile vieţii şi adăpostindu-se în limanul lin al mântuirii, Muntele Athos, cei adunaţi acolo aflau mângâiere bine făcătoare şi ajutor dumnezeiesc de la Sfânta Ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, de la care izvorăsc raze de minuni şi râuri de milostiviri nesecate. Pentru aceasta toţi aceia care în pustiurile Athosului voiesc să dobândească mântuire preamărind îndurările Tale de Maică, cu mulţumire cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:
Auzind glas Dumnezeiesc de la Sfânta Ta icoană, Stăpâna, trapezarul Nil Te-a cunoscut a fi grabnică ajutătoare a tuturor care cu credinţă şi cu dragoste aleargă către făcătorul de minuni Chipul Tău şi primind de la El întelepţire în nepăsările lor şi luminarea ochilor lor sufleteşti, strigă Ţie din tot sufletul cu mulţumire:
Bucură-Te, ceea ce prin pedeapsă vremelnică înţelepteşti pe cei nepăsători
Bucură-Te, ceea ce primeşti cu milostivire pocăinţa de la cei ce păcătuiesc
Bucură-Te, ceea ce îndrumezi pe calea îndreptării pe cei rătăciţi
Bucură-Te, ceea ce îndreptezi cu milostivire rănile păcatelor noastre sufleteşti
Bucură-Te, ceea ce cu dragoste dojeneşti pe cei ce stăruie în nepăsare
Bucură-Te, ceea ce prin amarul suferinţelor trupeşti îi izbăveşti de chinurile veşnice
Bucură-Te, ceea ce potoleşti valurile şi frământările patimilor
Bucură-Te, ceea ce întinzi o mana de ajutor celor ce se prăpădesc
Bucură-Te, nădejdea celor fără nădejde
Bucură-Te, bucuria celor întristaţi
Bucură-Te, îmbrăcămintea celor goi
Bucură-Te, ocrotirea celor orfani
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 5:
Auzind vieţuitorii mănăstirii Dohiaru cuvintele Tale cele insuflate de Dumnezeu, ţi-au zidit Ţie – Grabnică ajutătoare – o biserică lângă Arhondaric, unde se afla icoana Ta făcătoare de minuni, Prea Curată Fecioară şi care mângâie pe toţi credincioşii cu semnele milelor Tale. De aceea nu ne lipsi nici pe noi smeriţii, care după datorie Te lăudam şi cântam Făcătorului de minuni Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5:
Văzând râurile de minuni ce se revarsă de la Sfânta Ta icoana – Grabnic ajutătoare – toţi vieţuitorii Muntelui Athos aleargă la ea pentru închinare! Iară Tu, Maica Domnului, tuturor le dai după trebuinţa fiecăruia, neîmpuţinat, darurile milostivirii Tale, îndemnându-i pe ei cu mulţumire să-Ţi cânte Ţie:
Bucură-Te, Maica milostivirii şi a îndurărilor
Bucură-Te, masa însufleţită a Atotţiitorului
Bucură-Te, ceea ce L-ai împreunat cu trup pe Fiul lui Dumnezeu
Bucură-Te, cămara zămislirii celei fără de sămânţă
Bucură-Te, ceea ce ai întrupat pe Cel fără de trup
Bucură-Te, ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu oamenii
Bucură-Te, privelişte prea dorită a celor cuvioşi
Bucură-Te, bucuria dumnezeiască a postitorilor
Bucură-Te, veselia liniştită a pustnicilor
Bucură-Te, nădejdea puternică a monahilor
Bucură-Te, ceea ce biruieşti legiunile de demoni
Bucură-Te, ceea ce ruşinezi pe vrăjmaşii mântuirii oamenilor
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 6:
Muntele Athosului propovăduieşte milele şi minunile Tale, Prea Binecuvântată Maică a Domnului nostru şi luminat se înfrumuseţează cu mulţimea icoanelor tale, printre care icoana Ta numită “Grabnic Ajutătoare”, ca o lună plină străluceşte cu raze de minuni, luminând sufletele noastre cu mulţimea darurilor Dumnezeieşti şi făcându-ne pe noi să cântam, mărind pe Dumnezeu Cel în Treime, Cel ce Te-a proslăvit pe Tine: Aliluia!

Icosul 6:
Prin icoana Ta, Prea Cinstită Marie, Născătoare de Dumnezeu, strălucit-ai lumina mântuirii tuturor celor care rătăcesc în întunericul păcatelor şi al patimilor, şi pe acesta ai numit-o: Grabnica ajutătoare pentru ca cei ce se roagă înaintea ei cu credinţa şi umilinţa sufleteasca, să-Ţi cânte Ţie:
Bucură-Te, fulger care luminezi sufletele
Bucură-Te, tunet care înfricoşezi pe cei ce se leapădă de Tine
Bucură-Te, adăpostirea lina a celor obosiţi de zbuciumul marii vieţii
Bucură-Te, liman neînviforat al celor ce sunt tulburaţi de valurile patimilor
Bucură-Te, propovăduirea spre curăţia sufletească a celor tineri
Bucură-Te, acoperământ şi apărare a fecioriei
Bucură-Te, ceea ce înmoi împietrire a inimii
Bucură-Te, ceea ce minunat încălzeşti răceala sufletului
Bucură-Te, ceea ce pe calea mântuirii îndreptezi pe cei credincioşi
Bucură-Te, ceea ce-i îndreptezi de la calea pieirii pe cei ce se pocăiesc
Bucură-Te, mijlocitoarea noastră înaintea Fiului lui Dumnezeu
Bucură-Te, ceea ce neîncetat Îl rogi să ne miluiască pe noi păcătoşii
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 7:
Vrând să araţi marea Ta iubire faţă de neamul omenesc, Născătoare de Dumnezeu, Prea Bună ai ales Muntele Athosului unde ai înmulţit locaşurile monahiceşti, ca toţi cei ce sunt înviforaţi de deşertăciunile lumeşti să poată afla acolo liman lin şi binefăcător pentru mântuire şi ajutaţi de Tine să se învrednicească de moştenirea cerească şi să cânte, împreună cu Sfinţii, Prea Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 7:
Semne noi ale milostivirii Tale ai arătat, Stăpână, prin minunata proslăvire a Sfintei Tale icoane – Grabnică ajutătoare – nu numai monahilor din Muntele Athos, ci şi tuturor drept slăvitorilor creştini care cu evlavie cinstesc chipul acestei icoane a Ta, ca toţi să-Ţi cânte:
Bucură-Te, Maica Dumnezeului Nostru
Bucură-Te, ceea ce înainte şi după naştere eşti Fecioară
Bucură-Te, ceea ce pe Tine Te fericesc toate neamurile
Bucură-Te, ca Ţi-a făcut Ţie mărire Cel Puternic
Bucură-Te, ca a căutat spre smerenia Ta, Domnul
Bucură-Te, ca a binevoit asupra bunătăţii Tale, Împăratul împăraţilor
Bucură-Te, fiica binecuvântată a Tatălui Ceresc
Bucură-Te, Născătoarea cea fără o cunoaştere bărbătească a Fiului Celui mai înainte de veci
Bucură-Te, primitoare neprihănită a Duhului Sfânt
Bucură-Te, comoara tămăduitoare a Harului Dumnezeiesc
Bucură-Te, înfrumuseţare a lumii de sus
Bucură-Te, apărătoarea lumii de jos
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 8:
Călători şi trecători suntem noi pe pământ şi, după cuvântul Apostolului, neavând aici cetate stătătoare pentru a locui, către cine vom alerga, Stăpână, în mâhnirile şi necazurile noastre, dacă nu către Tine, Prea Bună! Nu ne îndepărta pe noi Maica lui Dumnezeu! Nu ne spune nouă: nu vă cunosc pe voi din pricina păcatelor voastre, ci miluieşte-ne pe noi cei singuratici şi lipsiţi de ajutor şi primeşte-ne în veşnicele locaşuri – Adăpostitoarea noastră – ca noi cu bucurie să cântam întru slava cerească Împăratului Ceresc, Hristos: Aliluia!

Icosul 8:
Tuturor credincioşilor le este mângâietor a privi spre icoana Ta, Prea Sfântă Stăpână, în care Te vedem ţinând în braţe pe Pruncul cel mai dinainte de veci, pe Domnul nostru Iisus Hristos, căruia ne închinăm cu umilinţă, ca Ziditorului şi Dumnezeului nostru, iar Ţie, adevăratei Născătoare de Dumnezeu, cu umilinţă Îţi zicem:
Bucură-Te, pururea Fecioară, care ai fost învrednicită de buna vestire a Arhanghelului Gavril
Bucură-Te, mireasă pururea Fecioară
Bucură-Te, Maica Luminii celei prea înalte, care luminezi sufletele tuturor
Bucură-Te, tron însufleţit al Ziditorului cerului şi al pământului
Bucură-Te, porumbiţă blândă
Bucură-Te, mieluşeaua fără de prihană
Bucură-Te, pahar care reverşi bucurie
Bucură-Te, vas nesecat al apei vieţii celei fără de moarte
Bucură-Te, chivot al mirului celui bine mirositor al lui Iisus Hristos
Bucură-Te, căci prin Tine duhoarea patimilor noastre se îndepărtează
Bucură-Te, căci prin Tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu
Bucură-Te, căci prin Tine ne-am învăţat a ne închina Dumnezeului în Treime
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 9:
Toate neamurile Te fericesc pe Tine după cuviinţă, Născătoare de Dumnezeu, căci de la răsărit până la apus este lăudat numele Tău! Iară vieţuitorii Muntelui Athos, Te socotesc pe Tine a fi Acoperitoarea lor, căci locul acelal-ai însemnat printr-o deosebită bunăvoinţă, săvârşind mulţime de minuni şi revărsând milele Tale cele bogate asupra celor ce sălăşluiesc acolo, ca ei cu mulţumire să cânte prin Tine, lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:
Înţelepţii cei mândrii de înţelepciunea lor nu pot să priceapă taina pururea Fecioriei Tale, Născătoare de Dumnezeu, nici nu pot să lămurească puterea făcătoare de minuni ce se revarsă de la prea cinstitele Tale icoane, spre tămăduirea celor suferinzi şi spre orice folos sufletesc sau trupesc pentru oameni! Iară noi, mărturisindu-te pururea Fecioară cu toată credinţa şi fără de îndoială, ne închinăm icoanei Tale Sfinte şi Îti zicem acestea:
Bucură-Te, auzirea cea cu îndoială celor necredincioşi
Bucură-Te, lauda cea de cinste a celor credincioşi
Bucură-Te, ceea ce din pântece curat pe Hristos fără de întinăciune L-ai născut
Bucură-Te, ceea ce în timpul naşterii cheile fecioriei nu le-ai sfărâmat
Bucură-Te, Maică şi Fecioară, Prea Binecuvântată
Bucură-Te, Născătoare de Dumnezeu proslăvită
Bucură-Te, lauda fecioarelor
Bucură-Te, bucuria neîncetată a maicilor
Bucură-Te, Una fără de prihană şi Una între femei
Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Cel Făgăduit – Zdrobitorul capului şarpelui
Bucură-Te, ceea ce ai izbăvit de osânda veche pe strămoşii cei căzuţi
Bucură-Te, ceea ce prin naşterea Ta ai deschis oamenilor Raiul cel închis
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 10:
Lucrând la mântuirea oamenilor iubitori de Hristos ai binevoit Născătoare de Dumnezeu, să alegi Muntele Athosului, pentru a fi locuit de monahi şi ai zis prin vedenie primului pustnic al Athosului, prea cuviosului Petru:“Sa fie muntele acesta totdeauna locuinţa monahilor”, mângâindu-l cu făgăduinţă bună că vei fi ajutătoarea tuturor celor ce îşi vor petrece viaţa acolo în chip minunat plăcut lui Dumnezeu, dăruindu-le cele de cuviinţă şi izbăvindu-l de toate necazurile ca neîncetat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:
Zid de apărare eşti Fecioară pentru toţi monahii drept credincioşi, păstrătorii fecioriei şi a curăţiei! Pentru aceasta ai hotărât ca Muntele Athos ales de Tine, să fie neprimitor femeilor, ca locuitorii monahi să vieţuiască acolo fără ispita păcatului, punându-şi în Tine singură lor nădejde de mântuire, după Dumnezeu, şi să cânte Ţie unele ca acestea:
Bucură-Te, floare neveştejită a curăţiei
Bucură-Te, crin câmpenesc al curăţiei
Bucură-Te, sfeşnic purtător de lumina cerească care luminezi pe râvnitorii curăţiei
Bucură-Te, scriptură a înţelepciunii Dumnezeieşti, care înţelepţeşti pe păstrătorii fecioriei
Bucură-Te, mijlocitoarea mântuirii pentru monahii ce îşi petrec viaţa după Dumnezeu
Bucură-Te, acoperitoarea şi apărătoarea locuitorilor şi pustnicilor Muntelui Athos
Bucură-Te, ceea ce reverşi bucurie binefăcătoare în inimile iubitoare de Dumnezeu
Bucură-Te, ceea ce dai mângâiere duhovnicească sufletelor celor amărâte
Bucură-Te, hrănitoarea cea bună a fecioarelor şi a orfanilor celor fără de mamă
Bucură-Te, ceea ce Dragostea Mirelui Celui fără de moarte îndulceşti cetele cele feciorelnice
Bucură-Te, puternică ajutătoare în greaua luptă cu patimile trupeşti
Bucură-Te, neadormită supraveghetoare a aşezămintelor celor monahiceşti
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 11:
Smerita noastră cântare ce Ţi-o aducem din plinătatea dragostei şi a osârdiei, n-o trece cu vederea, PreaCurată, şi nu Te întoarce de la noi, cei întinaţi cu multe păcate, şi ajută-ne nouă Prea Bună, să ne curăţim prin pocăinţă şi să sporim în viaţă curată şi plăcută lui Dumnezeu, avându-te pe Tine ajutătoare şi îndrumătoare în stăruinţă ca, după vrednicie şi dreptate, să putem a cânta Domnului: Aliluia!

Icosul 11:
Sfânta Ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, neclintit străluceşte prin razele minunilor tale şi pe toată lumea o luminează, gonind toată lucrarea vrăjmaşă cu puterea lui Dumnezeu ce se revarsă de la ea! Pentru aceasta ne bucurăm şi noi păcătoşii având un astfel de zălog al Bunăvoinţei Tale faţă de noi. Grabnică ajutătoare cu mulţumire strigăm Ţie:
Bucură-Te, raza a soarelui ce nu apune
Bucură-Te, aurora zilei cele neînserate
Bucură-Te, ceea ce ai răsărit dimineaţa mântuirii noastre
Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Mirele cel fără de moarte al sufletelor noastre
Bucură-Te, ceea ce împlineşti dorinţele noastre cele plăcute lui Dumnezeu
Bucură-Te, ceea ce în scârbe şi în necazuri te grăbeşti spre ajutorul nostru în bine
Bucură-Te, Rai închipuit de minte, plin de mângâiere duhovnicească
Bucură-Te, ceea ce din plinătatea Ta şi nouă ne izvorăşti picături de mângâiere
Bucură-Te, ceea ce răcoreşti văpaia patimilor noastre
Bucură-Te, ceea ce cu osârdie dai o binefăcătoare stare sufleteasca celor ce o caută
Bucură-Te, ceea ce mult iubeşti pe toţi cei în curăţia fecioriei vieţuiesc
Bucură-Te, ceea ce prin vise şi vedenii cercetezi pe aleşii lui Dumnezeu
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 12:
Harul lui Dumnezeu care sălăşluieşte în Sfânta Ta icoană, numită de Tine – Grabnică ajutătoare – Stăpână,atrage către ea pe toţi cei întristaţi şi împovăraţi şi nu deşerţi se întorc ei de la acest izvor al milelor şi îndurărilor Tale Născătoare de Dumnezeu! în scârbe – bucurie, în năpaste – apare, în boli – vindecare fără plată primind de la făcătorul de minuni chipul Tău, Prea Bună Sfântă Născătoare de Dumnezeu, şi cu mulţumire cânta datatorului de bine Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:
Cântând minunile Tale, Stăpână, şi mare mila Ta faţă de neamul omenesc, ştim ca nevrednici suntem să Te preamărim pe Tine, ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără asemănare decât Serafimii, dar nădăjduind spre nemărginită milostivirea Ta, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, cu smerenie aducem Ţie cântările acestea:
Bucură-Te, adăpostirea lină a celor care se nevoiesc în bună cinstire
Bucură-Te, prea dulce convorbire a celor tăcuţi
Bucură-Te, bucurie binefăcătoare a celor ce vieţuiesc prin munţi şi prin pustietăţi
Bucură-Te, tainica întelepţire a robilor lui Dumnezeu ce în taină locuiesc în lumea aceasta
Bucură-Te, împăcarea cu Dumnezeu a păcătoşilor ce se pocăiesc
Bucură-Te, conducătoarea cea mai mare a Muntelui Athos
Bucură-Te, ceea ce acolo l-ai luminat pe Petru, iubitorul de posturi, prin vedenia Ta
Bucură-Te, ceea ce l-ai dăruit cu multe binefaceri pe Atanasie cel înţelepţit de Dumnezeu prin arătarea Ta
Bucură-Te, ceea ce mulţi cuvioşi ai Athosului l-ai proslăvit cu slavă cerească
Bucură-Te, ceea ce locuitorilor muntelui aceluia o deosebită dragoste le-ai arătat
Bucură-Te, vindecătoarea fără plată a trupurilor noastre
Bucură-Te, călăuzitoarea sufletelor noastre către Împărăţia cea prea înaltă
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)
O! Cea de toţi cântată Maică, ceea ce te-ai numit Grabnică Ajutătoare, întru icoana Ta, Născătoare de Dumnezeu, Marie! Primeşte cu milă această putină rugăciune a noastră, pe care ţi-o aducem cu osârdie, cu credinţă şi cu dragoste, şi roagă pe Treimea cea pururea închinată, să ne izbăvească de gheena cea de foc, de întunericul cel de nepătruns şi de munca cea veşnică! Ca prin mijlocirea Ta să moştenim Împărăţia Cerurilor şi să ne învrednicim cu Sfinţii a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi se zice iarăşi Icosul 1:
Cetele îngerilor cu smerenie îţi slujesc şi toate puterile cereşti cu cântări neîncetate te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca pe ceea ce ai născut pe Împăratul îngerilor – Hristos Dumnezeul nostru! Iar noi, păcătoşii, îndrăznind a te urma şi nepricepându-ne după vrednici a te preamări, cu smerenie înţeleaptă îţi zicem:
Bucură-Te, sălaş al Dumnezeirii celei apropiate
Bucură-Te, mirarea cea neîncetată a îngerilor
Bucură-Te, masă Sfântă care ne hrăneşti cu pâinea vieţii
Bucură-Te, măslin cu rod bun, care cu untdelemnul milostivirii ungi inimile noastre
Bucură-Te, comoară nesecată a dumnezeieştilor daruri
Bucură-Te, râu pururea curgător al minunilor
Bucură-Te, apărătoarea celor obidiţi
Bucură-Te, mângâierea celor întristaţi
Bucură-Te, ajutătoarea celor ce sunt în nenorociri
Bucură-Te, vindecătoarea celor bolnavi
Bucură-Te, întăritoarea celor slăbănogi
Bucură-Te, slobozitoarea celor robiţi
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

și Condacul 1:
Alesei dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei celei ce ia în grabă aminte la rugăciunile celor smeriţi şi revarsă râuri de vindecări asupra credincioşilor de la icoana sa cea Sfânta, aducem cântare de mulţumire! Iară tu – Apărătoarea cea mult milostivă apleacă-te cu bună voinţă către glasurile noastre cele de laudă şi din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei ce strigăm spre tine: Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceeace rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Rugăciune:
Prea Binecuvântată Stăpână, Pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul mai presus de fire, pentru mântuirea noastră şi Te-ai arătat ca o mare a darurilor Dumnezeieşti şi râupururea curgător al minunilor şi reverşi bunătăţi celor ce cu credinţă aleargă către Tine! Cazând înaintea Chipului Tău cel Minunat, ne rugăm Ţie prea bună Maică a Iubitorului de oameni Stăpână! Revarsă asupra noastră milele Tale cele bogate şi grăbeşte a împlini rugăminţile noastre pe care le aducem Ţie Grabnică ajutătoare care ne sunt de folos, mângâiere şi mântuire pentru fiecare rânduindu-le. Cercetează cu harul Tău Prea Milostiva Stăpână pe robii Tai şi dăruieşte celor înviforaţi linişte, celor legaţi slobozire şi pe toţi mângâie, care sunt întristaţi de felurite necazuri!Izbăveşte, Prea Milostivă Stăpână, toate oraşele şi satele de foamete, de boli, de cutremur, de potop, de foc,de sabie, şi de orice altă nenorocire sau pedeapsă vremelnică sau veşnică, îndepărtând, prin îndrăzneala Ta de Maică, toată mânia lui Dumnezeu! Slobozeşte pe robii Tăi de slăbănogire sufleteasca, de tulburarea patimilor şi a căderilor în păcat, ca fără împiedicare, vieţuind în veacul acesta, întru toată bună cinstire a Ta, să ne învrednicim de vrednicile bunătăţi prin Harul şi iubirea de oameni ale Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, căruia să cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de Început al său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi-n vecii vecilor! Amin!