Acatistul Maicii Domnului Grabnic Ajutătoare

Resurse / Acatiste

Rugăciunile începătoare:
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slava Ție, Dumnezeul nostru, Slava Ție! Slava Ție, Dumnezeul nostru, Slava Ție! Slava Ție, Dumnezeul nostru, Slava Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curătește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărația Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dăne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul
Către Născătoarea de Dumnezeu să alergăm toți cei ce suntem în necazuri – nenorociri, nevoi – și să cădem înaintea Sfintei sale icoane cu credință zicând din adâncul sufletului: Auzi grabnic rugăciunea noastră, Fecioară ceea ce te-ai numit “Grabnic ajutătoare” – căci, pe tine, noi, robii tăi te avem întru nevoi gata ajutătoare.

Condacul 1:
Alesei dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu și Împărătesei celei ce ia în grabă aminte la rugăciunile celor smeriți și revarsă râuri de vindecări asupra credincioșilor de la icoana sa cea Sfântă, aducem cântare de mulțumire! Iară tu – Apărătoarea cea mult milostivă apleacă-te cu bună voință către glasurile noastre cele de laudă și din toate nevoile slobozește-ne pe noi, cei ce strigăm spre tine: Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlinești!

Icosul 1:
Cetele îngerilor cu smerenie iți slujesc și toate puterile cerești cu cântări neîncetate te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca pe ceea ce ai născut pe Împăratul îngerilor – Hristos Dumnezeul nostru! Iar noi, păcătoșii, îndrăznind a te urma și nepricepându-ne după vrednici a te preamări, cu smerenie înțeleaptă iți zicem:
Bucură-Te, sălaș al Dumnezeirii celei apropiate
Bucură-Te, mirarea cea neîncetată a îngerilor
Bucură-Te, masă Sfântă care ne hrănești cu pâinea vieții
Bucură-Te, măslin cu rod bun, care cu untdelemnul milostivirii ungi inimile noastre
Bucură-Te, comoară nesecată a dumnezeieștilor daruri
Bucură-Te, râu pururea curgător al minunilor
Bucură-Te, apărătoarea celor obidiți
Bucură-Te, mângâierea celor întristați
Bucură-Te, ajutătoarea celor ce sunt în nenorociri
Bucură-Te, vindecătoarea celor bolnavi
Bucură-Te, întăritoarea celor slăbănogi
Bucură-Te, slobozitoarea celor robiți
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlinești!

Condacul 2:
Văzând nesecată milostivirea Ta, Stăpână, și mulțimea minunilor Tale pe care le-ai arătat și le arăți prin Sfintele Tale icoane care ca niște stele de Dumnezeu luminate ai înfrumusețat toată lumea ortodoxă – te rugăm pe tine cu dragoste ceea ce ai înălțat neamul omenesc prin bunăvoința Ta și ne închinăm Prea Cinstitului Tău Chip, cântând Fiului Tău Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:
Arătând înțelepciunea cerească, Născătoare de Dumnezeu, ai benevoit a hotărî prin sorții pământești să proslăvești icoana Ta de la Sfântul Munte Athos pe care însăți – Grabnică ajutătoare – ai numit-o prin glas Dumnezeiesc care s-a auzit de la dânsa, pentru ca toți văzând-o, cu cântări să Te laude așa:
Bucură-Te, Maică milostivă față de noi toți înaintea lui Hristos
Bucură-Te, locaș al Duhului Sfânt
Bucură-Te, arătarea dragostei lui Dumnezeu față de oameni
Bucură-Te, înălțarea neamului omenesc
Bucură-Te, palat luminos al lui Dumnezeu Cuvântul
Bucură-Te, ceea ce ești mai mare decât Sfânta Sfintelor
Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Mielul lui Dumnezeu
Bucură-Te, ceea ce ne-ai crescut spicul vieții
Bucură-Te, păstrătoare de aur a mâncării celei nepieritoare
Bucură-Te, hrănitoarea Hrănitorului lumii
Bucură-Te, ce prin mijlocirea Ta nădăjduim a ne mântui
Bucură-Te, care prin rugăciunile Tale așteptăm a primi moștenirea cerească
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlinești!

Condacul 3:
Văzând cu putere dumnezeiască pe trapezarul Nil de la mănăstirea Dohiaru, cel ce umbla cu necuviință înaintea Sfintei Tale icoane l-ai pedepsit cu orbirea și slăbănogirea, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca nimeni să nu îndrăznească a defăima chipul Sfintei Tale icoane, pe care cu o arvună a binevoirii Tale, cu milostivire ai dăruit-o întregului Munte Sfânt al Athosului pentru ca toți locuitorii lui, cu glasuri cuvioase, să cânte Celui ce s-a născut din Tine, Dumnezeu Cuvântul: Aliluia!

Icosul 3:
Având nemărginită iubire de oameni, răscumpărați prin sângele Fiului Tău și Dumnezeul Nostru, Stăpână prea bună, pocăința trapezarului Nil ai primit-o cu milostivire și i-ai dăruit vindecare de orbire și slăbănogire,pentru ca neîncetat să-Ți slujească Ție și să aducă rugăciuni neîncetate înaintea icoanei Tale vindecătoare zicând așa:
Bucură-Te, odrăslirea Sfântă a lui Ioachim și Ana
Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Cel ce a sfărâmat capul șarpelui celui de demult
Bucură-Te, cea prea binecuvântată între femei
Bucură-Te, ceea ce ai născut mai presus de fire pe Mântuitorul sufletelor noastre
Bucură-Te, ceea ce ai unit fecioria și nașterea
Bucură-Te, ceea ce între amândouă acestea Te-ai păstrat fără prihană
Bucură-Te, ceea ce ești marea minune a lumii întregi
Bucură-Te, mirarea tuturor neamurilor pământului
Bucură-Te, îndreptarea celor ce greșesc
Bucură-Te, întărirea în facerea de bine a celor ce păcătuiesc
Bucură-Te, pedepsitoare care nu ții minte răul, nerăzbunătoare-o
Bucură-Te, întelepțitoare cu inima bună
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlinești!

Condacul 4:
Scăpând de furtunile vieții și adăpostindu-se în limanul lin al mântuirii, Muntele Athos, cei adunați acolo aflau mângâiere bine făcătoare și ajutor dumnezeiesc de la Sfânta Ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, de la care izvorăsc raze de minuni și râuri de milostiviri nesecate. Pentru aceasta toți aceia care în pustiurile Athosului voiesc să dobândească mântuire preamărind îndurările Tale de Maică, cu mulțumire cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:
Auzind glas Dumnezeiesc de la Sfânta Ta icoană, Stăpâna, trapezarul Nil Te-a cunoscut a fi grabnică ajutătoare a tuturor care cu credință și cu dragoste aleargă către făcătorul de minuni Chipul Tău și primind de la El întelepțire în nepăsările lor și luminarea ochilor lor sufletești, strigă Ție din tot sufletul cu mulțumire:
Bucură-Te, ceea ce prin pedeapsă vremelnică înțeleptești pe cei nepăsători
Bucură-Te, ceea ce primești cu milostivire pocăința de la cei ce păcătuiesc
Bucură-Te, ceea ce îndrumezi pe calea îndreptării pe cei rătăciți
Bucură-Te, ceea ce îndreptezi cu milostivire rănile păcatelor noastre sufletești
Bucură-Te, ceea ce cu dragoste dojenești pe cei ce stăruie în nepăsare
Bucură-Te, ceea ce prin amarul suferințelor trupești îi izbăvești de chinurile veșnice
Bucură-Te, ceea ce potolești valurile și frământările patimilor
Bucură-Te, ceea ce întinzi o mana de ajutor celor ce se prăpădesc
Bucură-Te, nădejdea celor fără nădejde
Bucură-Te, bucuria celor întristați
Bucură-Te, îmbrăcămintea celor goi
Bucură-Te, ocrotirea celor orfani
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlinești!

Condacul 5:
Auzind viețuitorii mănăstirii Dohiaru cuvintele Tale cele insuflate de Dumnezeu, ți-au zidit Ție – Grabnică ajutătoare – o biserică lângă Arhondaric, unde se afla icoana Ta făcătoare de minuni, Prea Curată Fecioară și care mângâie pe toți credincioșii cu semnele milelor Tale. De aceea nu ne lipsi nici pe noi smeriții, care după datorie Te lăudam și cântam Făcătorului de minuni Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5:
Văzând râurile de minuni ce se revarsă de la Sfânta Ta icoana – Grabnic ajutătoare – toți viețuitorii Muntelui Athos aleargă la ea pentru închinare! Iară Tu, Maica Domnului, tuturor le dai după trebuința fiecăruia, neîmpuținat, darurile milostivirii Tale, îndemnându-i pe ei cu mulțumire să-Ți cânte Ție:
Bucură-Te, Maica milostivirii și a îndurărilor
Bucură-Te, masa însuflețită a Atotțiitorului
Bucură-Te, ceea ce L-ai împreunat cu trup pe Fiul lui Dumnezeu
Bucură-Te, cămara zămislirii celei fără de sămânță
Bucură-Te, ceea ce ai întrupat pe Cel fără de trup
Bucură-Te, ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu oamenii
Bucură-Te, priveliște prea dorită a celor cuvioși
Bucură-Te, bucuria dumnezeiască a postitorilor
Bucură-Te, veselia liniștită a pustnicilor
Bucură-Te, nădejdea puternică a monahilor
Bucură-Te, ceea ce biruiești legiunile de demoni
Bucură-Te, ceea ce rușinezi pe vrăjmașii mântuirii oamenilor
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlinești!

Condacul 6:
Muntele Athosului propovăduiește milele și minunile Tale, Prea Binecuvântată Maică a Domnului nostru și luminat se înfrumusețează cu mulțimea icoanelor tale, printre care icoana Ta numită “Grabnic Ajutătoare”, ca o lună plină strălucește cu raze de minuni, luminând sufletele noastre cu mulțimea darurilor Dumnezeiești și făcându-ne pe noi să cântam, mărind pe Dumnezeu Cel în Treime, Cel ce Te-a proslăvit pe Tine: Aliluia!

Icosul 6:
Prin icoana Ta, Prea Cinstită Marie, Născătoare de Dumnezeu, strălucit-ai lumina mântuirii tuturor celor care rătăcesc în întunericul păcatelor și al patimilor, și pe acesta ai numit-o: Grabnica ajutătoare pentru ca cei ce se roagă înaintea ei cu credința și umilința sufleteasca, să-Ți cânte Ție:
Bucură-Te, fulger care luminezi sufletele
Bucură-Te, tunet care înfricoșezi pe cei ce se leapădă de Tine
Bucură-Te, adăpostirea lina a celor obosiți de zbuciumul marii vieții
Bucură-Te, liman neînviforat al celor ce sunt tulburați de valurile patimilor
Bucură-Te, propovăduirea spre curăția sufletească a celor tineri
Bucură-Te, acoperământ și apărare a fecioriei
Bucură-Te, ceea ce înmoi împietrire a inimii
Bucură-Te, ceea ce minunat încălzești răceala sufletului
Bucură-Te, ceea ce pe calea mântuirii îndreptezi pe cei credincioși
Bucură-Te, ceea ce-i îndreptezi de la calea pieirii pe cei ce se pocăiesc
Bucură-Te, mijlocitoarea noastră înaintea Fiului lui Dumnezeu
Bucură-Te, ceea ce neîncetat Îl rogi să ne miluiască pe noi păcătoșii
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlinești!

Condacul 7:
Vrând să arați marea Ta iubire față de neamul omenesc, Născătoare de Dumnezeu, Prea Bună ai ales Muntele Athosului unde ai înmulțit locașurile monahicești, ca toți cei ce sunt înviforați de deșertăciunile lumești să poată afla acolo liman lin și binefăcător pentru mântuire și ajutați de Tine să se învrednicească de moștenirea cerească și să cânte, împreună cu Sfinții, Prea Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 7:
Semne noi ale milostivirii Tale ai arătat, Stăpână, prin minunata proslăvire a Sfintei Tale icoane – Grabnică ajutătoare – nu numai monahilor din Muntele Athos, ci și tuturor drept slăvitorilor creștini care cu evlavie cinstesc chipul acestei icoane a Ta, ca toți să-Ți cânte:
Bucură-Te, Maica Dumnezeului Nostru
Bucură-Te, ceea ce înainte și după naștere ești Fecioară
Bucură-Te, ceea ce pe Tine Te fericesc toate neamurile
Bucură-Te, ca Ți-a făcut Ție mărire Cel Puternic
Bucură-Te, ca a căutat spre smerenia Ta, Domnul
Bucură-Te, ca a binevoit asupra bunătății Tale, Împăratul împăraților
Bucură-Te, fiica binecuvântată a Tatălui Ceresc
Bucură-Te, Născătoarea cea fără o cunoaștere bărbătească a Fiului Celui mai înainte de veci
Bucură-Te, primitoare neprihănită a Duhului Sfânt
Bucură-Te, comoara tămăduitoare a Harului Dumnezeiesc
Bucură-Te, înfrumusețare a lumii de sus
Bucură-Te, apărătoarea lumii de jos
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlinești!

Condacul 8:
Călători și trecători suntem noi pe pământ și, după cuvântul Apostolului, neavând aici cetate stătătoare pentru a locui, către cine vom alerga, Stăpână, în mâhnirile și necazurile noastre, dacă nu către Tine, Prea Bună! Nu ne îndepărta pe noi Maica lui Dumnezeu! Nu ne spune nouă: nu vă cunosc pe voi din pricina păcatelor voastre, ci miluiește-ne pe noi cei singuratici și lipsiți de ajutor și primește-ne în veșnicele locașuri – Adăpostitoarea noastră – ca noi cu bucurie să cântam întru slava cerească Împăratului Ceresc, Hristos: Aliluia!

Icosul 8:
Tuturor credincioșilor le este mângâietor a privi spre icoana Ta, Prea Sfântă Stăpână, în care Te vedem ținând în brațe pe Pruncul cel mai dinainte de veci, pe Domnul nostru Iisus Hristos, căruia ne închinăm cu umilință, ca Ziditorului și Dumnezeului nostru, iar Ție, adevăratei Născătoare de Dumnezeu, cu umilință Îți zicem:
Bucură-Te, pururea Fecioară, care ai fost învrednicită de buna vestire a Arhanghelului Gavril
Bucură-Te, mireasă pururea Fecioară
Bucură-Te, Maica Luminii celei prea înalte, care luminezi sufletele tuturor
Bucură-Te, tron însuflețit al Ziditorului cerului și al pământului
Bucură-Te, porumbiță blândă
Bucură-Te, mielușeaua fără de prihană
Bucură-Te, pahar care reverși bucurie
Bucură-Te, vas nesecat al apei vieții celei fără de moarte
Bucură-Te, chivot al mirului celui bine mirositor al lui Iisus Hristos
Bucură-Te, căci prin Tine duhoarea patimilor noastre se îndepărtează
Bucură-Te, căci prin Tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu
Bucură-Te, căci prin Tine ne-am învățat a ne închina Dumnezeului în Treime
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlinești!

Condacul 9:
Toate neamurile Te fericesc pe Tine după cuviință, Născătoare de Dumnezeu, căci de la răsărit până la apus este lăudat numele Tău! Iară viețuitorii Muntelui Athos, Te socotesc pe Tine a fi Acoperitoarea lor, căci locul acelal-ai însemnat printr-o deosebită bunăvoință, săvârșind mulțime de minuni și revărsând milele Tale cele bogate asupra celor ce sălășluiesc acolo, ca ei cu mulțumire să cânte prin Tine, lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:
Înțelepții cei mândrii de înțelepciunea lor nu pot să priceapă taina pururea Fecioriei Tale, Născătoare de Dumnezeu, nici nu pot să lămurească puterea făcătoare de minuni ce se revarsă de la prea cinstitele Tale icoane, spre tămăduirea celor suferinzi și spre orice folos sufletesc sau trupesc pentru oameni! Iară noi, mărturisindu-te pururea Fecioară cu toată credința și fără de îndoială, ne închinăm icoanei Tale Sfinte și Îti zicem acestea:
Bucură-Te, auzirea cea cu îndoială celor necredincioși
Bucură-Te, lauda cea de cinste a celor credincioși
Bucură-Te, ceea ce din pântece curat pe Hristos fără de întinăciune L-ai născut
Bucură-Te, ceea ce în timpul nașterii cheile fecioriei nu le-ai sfărâmat
Bucură-Te, Maică și Fecioară, Prea Binecuvântată
Bucură-Te, Născătoare de Dumnezeu proslăvită
Bucură-Te, lauda fecioarelor
Bucură-Te, bucuria neîncetată a maicilor
Bucură-Te, Una fără de prihană și Una între femei
Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Cel Făgăduit – Zdrobitorul capului șarpelui
Bucură-Te, ceea ce ai izbăvit de osânda veche pe strămoșii cei căzuți
Bucură-Te, ceea ce prin nașterea Ta ai deschis oamenilor Raiul cel închis
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlinești!

Condacul 10:
Lucrând la mântuirea oamenilor iubitori de Hristos ai binevoit Născătoare de Dumnezeu, să alegi Muntele Athosului, pentru a fi locuit de monahi și ai zis prin vedenie primului pustnic al Athosului, prea cuviosului Petru:“Sa fie muntele acesta totdeauna locuința monahilor”, mângâindu-l cu făgăduință bună că vei fi ajutătoarea tuturor celor ce își vor petrece viața acolo în chip minunat plăcut lui Dumnezeu, dăruindu-le cele de cuviință și izbăvindu-l de toate necazurile ca neîncetat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:
Zid de apărare ești Fecioară pentru toți monahii drept credincioși, păstrătorii fecioriei și a curăției! Pentru aceasta ai hotărât ca Muntele Athos ales de Tine, să fie neprimitor femeilor, ca locuitorii monahi să viețuiască acolo fără ispita păcatului, punându-și în Tine singură lor nădejde de mântuire, după Dumnezeu, și să cânte Ție unele ca acestea:
Bucură-Te, floare neveștejită a curăției
Bucură-Te, crin câmpenesc al curăției
Bucură-Te, sfeșnic purtător de lumina cerească care luminezi pe râvnitorii curăției
Bucură-Te, scriptură a înțelepciunii Dumnezeiești, care înțelepțești pe păstrătorii fecioriei
Bucură-Te, mijlocitoarea mântuirii pentru monahii ce își petrec viața după Dumnezeu
Bucură-Te, acoperitoarea și apărătoarea locuitorilor și pustnicilor Muntelui Athos
Bucură-Te, ceea ce reverși bucurie binefăcătoare în inimile iubitoare de Dumnezeu
Bucură-Te, ceea ce dai mângâiere duhovnicească sufletelor celor amărâte
Bucură-Te, hrănitoarea cea bună a fecioarelor și a orfanilor celor fără de mamă
Bucură-Te, ceea ce Dragostea Mirelui Celui fără de moarte îndulcești cetele cele feciorelnice
Bucură-Te, puternică ajutătoare în greaua luptă cu patimile trupești
Bucură-Te, neadormită supraveghetoare a așezămintelor celor monahicești
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlinești!

Condacul 11:
Smerita noastră cântare ce Ți-o aducem din plinătatea dragostei și a osârdiei, n-o trece cu vederea, PreaCurată, și nu Te întoarce de la noi, cei întinați cu multe păcate, și ajută-ne nouă Prea Bună, să ne curățim prin pocăință și să sporim în viață curată și plăcută lui Dumnezeu, avându-te pe Tine ajutătoare și îndrumătoare în stăruință ca, după vrednicie și dreptate, să putem a cânta Domnului: Aliluia!

Icosul 11:
Sfânta Ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, neclintit strălucește prin razele minunilor tale și pe toată lumea o luminează, gonind toată lucrarea vrăjmașă cu puterea lui Dumnezeu ce se revarsă de la ea! Pentru aceasta ne bucurăm și noi păcătoșii având un astfel de zălog al Bunăvoinței Tale față de noi. Grabnică ajutătoare cu mulțumire strigăm Ție:
Bucură-Te, raza a soarelui ce nu apune
Bucură-Te, aurora zilei cele neînserate
Bucură-Te, ceea ce ai răsărit dimineața mântuirii noastre
Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Mirele cel fără de moarte al sufletelor noastre
Bucură-Te, ceea ce împlinești dorințele noastre cele plăcute lui Dumnezeu
Bucură-Te, ceea ce în scârbe și în necazuri te grăbești spre ajutorul nostru în bine
Bucură-Te, Rai închipuit de minte, plin de mângâiere duhovnicească
Bucură-Te, ceea ce din plinătatea Ta și nouă ne izvorăști picături de mângâiere
Bucură-Te, ceea ce răcorești văpaia patimilor noastre
Bucură-Te, ceea ce cu osârdie dai o binefăcătoare stare sufleteasca celor ce o caută
Bucură-Te, ceea ce mult iubești pe toți cei în curăția fecioriei viețuiesc
Bucură-Te, ceea ce prin vise și vedenii cercetezi pe aleșii lui Dumnezeu
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlinești!

Condacul 12:
Harul lui Dumnezeu care sălășluiește în Sfânta Ta icoană, numită de Tine – Grabnică ajutătoare – Stăpână,atrage către ea pe toți cei întristați și împovărați și nu deșerți se întorc ei de la acest izvor al milelor și îndurărilor Tale Născătoare de Dumnezeu! în scârbe – bucurie, în năpaste – apare, în boli – vindecare fără plată primind de la făcătorul de minuni chipul Tău, Prea Bună Sfântă Născătoare de Dumnezeu, și cu mulțumire cânta datatorului de bine Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:
Cântând minunile Tale, Stăpână, și mare mila Ta față de neamul omenesc, știm ca nevrednici suntem să Te preamărim pe Tine, ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără asemănare decât Serafimii, dar nădăjduind spre nemărginită milostivirea Ta, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, cu smerenie aducem Ție cântările acestea:
Bucură-Te, adăpostirea lină a celor care se nevoiesc în bună cinstire
Bucură-Te, prea dulce convorbire a celor tăcuți
Bucură-Te, bucurie binefăcătoare a celor ce viețuiesc prin munți și prin pustietăți
Bucură-Te, tainica întelepțire a robilor lui Dumnezeu ce în taină locuiesc în lumea aceasta
Bucură-Te, împăcarea cu Dumnezeu a păcătoșilor ce se pocăiesc
Bucură-Te, conducătoarea cea mai mare a Muntelui Athos
Bucură-Te, ceea ce acolo l-ai luminat pe Petru, iubitorul de posturi, prin vedenia Ta
Bucură-Te, ceea ce l-ai dăruit cu multe binefaceri pe Atanasie cel înțelepțit de Dumnezeu prin arătarea Ta
Bucură-Te, ceea ce mulți cuvioși ai Athosului l-ai proslăvit cu slavă cerească
Bucură-Te, ceea ce locuitorilor muntelui aceluia o deosebită dragoste le-ai arătat
Bucură-Te, vindecătoarea fără plată a trupurilor noastre
Bucură-Te, călăuzitoarea sufletelor noastre către Împărăția cea prea înaltă
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlinești!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)
O! Cea de toți cântată Maică, ceea ce te-ai numit Grabnică Ajutătoare, întru icoana Ta, Născătoare de Dumnezeu, Marie! Primește cu milă această putină rugăciune a noastră, pe care ți-o aducem cu osârdie, cu credință și cu dragoste, și roagă pe Treimea cea pururea închinată, să ne izbăvească de gheena cea de foc, de întunericul cel de nepătruns și de munca cea veșnică! Ca prin mijlocirea Ta să moștenim Împărăția Cerurilor și să ne învrednicim cu Sfinții a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi se zice iarăși Icosul 1:
Cetele îngerilor cu smerenie îți slujesc și toate puterile cerești cu cântări neîncetate te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca pe ceea ce ai născut pe Împăratul îngerilor – Hristos Dumnezeul nostru! Iar noi, păcătoșii, îndrăznind a te urma și nepricepându-ne după vrednici a te preamări, cu smerenie înțeleaptă îți zicem:
Bucură-Te, sălaș al Dumnezeirii celei apropiate
Bucură-Te, mirarea cea neîncetată a îngerilor
Bucură-Te, masă Sfântă care ne hrănești cu pâinea vieții
Bucură-Te, măslin cu rod bun, care cu untdelemnul milostivirii ungi inimile noastre
Bucură-Te, comoară nesecată a dumnezeieștilor daruri
Bucură-Te, râu pururea curgător al minunilor
Bucură-Te, apărătoarea celor obidiți
Bucură-Te, mângâierea celor întristați
Bucură-Te, ajutătoarea celor ce sunt în nenorociri
Bucură-Te, vindecătoarea celor bolnavi
Bucură-Te, întăritoarea celor slăbănogi
Bucură-Te, slobozitoarea celor robiți
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlinești!

și Condacul 1:
Alesei dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu și Împărătesei celei ce ia în grabă aminte la rugăciunile celor smeriți și revarsă râuri de vindecări asupra credincioșilor de la icoana sa cea Sfânta, aducem cântare de mulțumire! Iară tu – Apărătoarea cea mult milostivă apleacă-te cu bună voință către glasurile noastre cele de laudă și din toate nevoile slobozește-ne pe noi, cei ce strigăm spre tine: Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceeace rugăciunile noastre toate spre bine le împlinești!

Rugăciune:
Prea Binecuvântată Stăpână, Pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul mai presus de fire, pentru mântuirea noastră și Te-ai arătat ca o mare a darurilor Dumnezeiești și râupururea curgător al minunilor și reverși bunătăți celor ce cu credință aleargă către Tine! Cazând înaintea Chipului Tău cel Minunat, ne rugăm Ție prea bună Maică a Iubitorului de oameni Stăpână! Revarsă asupra noastră milele Tale cele bogate și grăbește a împlini rugămințile noastre pe care le aducem Ție Grabnică ajutătoare care ne sunt de folos, mângâiere și mântuire pentru fiecare rânduindu-le. Cercetează cu harul Tău Prea Milostiva Stăpână pe robii Tai și dăruiește celor înviforați liniște, celor legați slobozire și pe toți mângâie, care sunt întristați de felurite necazuri!Izbăvește, Prea Milostivă Stăpână, toate orașele și satele de foamete, de boli, de cutremur, de potop, de foc,de sabie, și de orice altă nenorocire sau pedeapsă vremelnică sau veșnică, îndepărtând, prin îndrăzneala Ta de Maică, toată mânia lui Dumnezeu! Slobozește pe robii Tăi de slăbănogire sufleteasca, de tulburarea patimilor și a căderilor în păcat, ca fără împiedicare, viețuind în veacul acesta, întru toată bună cinstire a Ta, să ne învrednicim de vrednicile bunătăți prin Harul și iubirea de oameni ale Fiului Tău și Dumnezeului nostru, căruia să cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Cel fără de Început al său Părinte și cu Prea Sfântul Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor! Amin!