Învățături Ortodoxe


Botezul este Taina prin care credinciosul, prin întreita cufundare a trupului în apă și chemarea lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, moare pentru această viață trupească păcătoasă și renaște de la Duhul Sfânt într-o viață duhovnicească și sfântă. „De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu" (Ioan 3, 5).

Când și cum își are începutul Botezul ?

Mai întâi: „Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunând poporului să creadă în Cel ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos" (Fapte 19, 4). Apoi, Iisus Hristos a sfințit prin pilda Sa botezul primit de la Ioan. în cele din urmă, după înviere, El le-a dat apostolilor Săi poruncă solemnă: „... mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh..." (Matei 28, 19).

Care este principalul act în lucrarea sfințitoare a Botezului ?

Intreita cufundare în apă în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Ce le este de trebuință acelora care doresc să se boteze ?

Pocăința și credința. De aceea se și rostește, înaintea Botezului, Simbolul de credință. „Pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, și veți primi darul Duhului Sfânt" (Fapte 2, 38). „Cel ce va crede și se va boteza se va mântui..." (Marcu 16, 16).

Atunci cum de se botează pruncii ?

Pentru credința părinților și a nașilor care, prin aceasta, se obligă să-i învețe și pe ei credința atunci când vor fi mai mari.

Cum se poate dovedi din Sfânta Scriptură că pruncii trebuie botezați ?

in perioada Vechiului Testament, tăierea împrejur era săvârșită la prunci după opt zile, iar în Noul Testament, Botezul a luat locul tăierii împrejur; prin urmare, trebuie să fie botezați și pruncii.

De unde știm că Botezul a luat locul tăierii împrejur ?

Din următoarele cuvinte ale apostolului către credincioși: „... ați și fost tăiați împrejur, cu tăiere împrejur nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii, întru tăierea împrejur a lui Hristos... îngropați fiind împreună cu El prin botez..." (Coloseni 2, 11, 12).

De ce este nevoie de nași la Botez ?

Pentru a da chezășie în fața Bisericii despre credința celui botezat. Prin Botez, nașii îl primesc pe prunc în grija lor până la întărirea lui în credință (Sfântul Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia bisericească).

De ce îi este de trebuință celui ce se botează să facă lepădările ?

Pentru izgonirea diavolulului de la el care, încă de la păcatul adamic, a primit asupra oamenilor trecere și oarecare înrâurire asupra lor, ca asupra unor slujitori și robi ai săi.

Sfântul Apostol Pavel spune că toți oamenii care sunt în afara harului, umblă „... potrivit veacului lumii acesteia, potrivit stă-pânitorului puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării..." (Efeseni 2, 2).

In ce constă puterea lepădării ?

In numele lui Iisus Hristos, chemat prin rugăciune și credință. Iisus Hristos a dat credincioșilor această făgăduință: „... în numele Meu demoni vor izgoni" (Marcu 16, 17).

Ce putere are întrebuințarea acum și cu alte prilejuri a semnului Crucii ?

Așa cum este numele lui Iisus Hristos Cel răstignit rostit cu credință, tot astfel este și semnul Crucii făcut cu credință prin mișcarea mâinilor sau în alt fel.

Sfântul Chiril al Ierusalimului scrie: „Să nu ne rușinăm a-L mărturisi pe Cel răstignit, pecetluindu-ne cu îndrăzneală cu mâna pe frunte. Să facem semnul Crucii în toate împrejurările: peste pâine când o mâncăm, peste pahar când bem, atunci când intrăm și ieșim; cei ce se culcă și cei ce se scoală, cei ce sunt în călătorii și cei ce se odihnesc. Căci mare pază este semnul Crucii, primită în dar și neostenitoare pentru cei credincioși, și spaimă pentru duhurile rele se arată aceasta" (Sfântul Chirii al Ierusalimului, Cateheze).

Când a început să se folosească semnul Crucii ?

Chiar din timpurile apostolice (Sfântul Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia bisericească; Tertulian, Despre înviere).

Ce semnifică hainele albe în care sunt îmbrăcați cei care s-au botezat ?
Curăția sufletească și viața creștinească. De ce se folosește crucea la Botez ?
Ca semn învederat ce ne aduce aminte mereu de porunca Domnului, care spune: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie" (Matei 16, 24).

Ce simbolizează mersul celui botezat în jurul cristelniței cu lumânarea aprinsă ?

Bucuria duhovnicească, unită cu luminarea duhovnicească.

Ce se înțelege prin porunca mărturisirii ; unui singur Botez din Simbolul de credință ?

Trebuie să înțelegem că Botezul nu se repetă.

De ce nu se repetă Botezul ?

Botezul este naștere duhovnicească și, după cum omul se naște o singură dată, așa și Botezul nu se face decât o dată.

Ce trebuie să credem despre aceia care păcătuiesc după Botez ?

Ei sunt vinovați pentru păcatele lor mai mult decât necreștinii, pentru că au avut de la Dumnezeu ajutor deosebit spre bine și l-au lepădat. „Căci dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iarăși se încurcă în acestea, ei sunt învinși; li s-au făcut cele de pe urmă mai rele decât cele dintâi" (II Petru 2, 20).

Dar, după Botez, nu mai există mijloace de iertare pentru păcătoși ?

Ba da, pocăința.

Sfantul Filaret al Moscovei

Articol preluat din cartea "Catehismul Ortodox", Editura Sophia

Creștin Ortodox